Oprichting en geschiedenis – Van 1986 – heden

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
Kring Kempenland

Van 1986 tot heden

 

Het Bestuur van Kring Kempenland wordt, naast het Dagelijks Bestuur, gevormd door de Districtsraadsheren van de districten Noord; Oost; Zuid; West en Centrum. Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de diverse disciplines, is er regelmatig overleg met de Technisch Raadsheren. Aanvankelijk hadden de leden nauwelijks inbreng op het beleid van het bestuur. Dit is sterk veranderd en we kennen nu een organisatie die van onderaf wordt gevoed en gestuurd. De jeugd moet ook bestuurlijk een belangrijker plek gaan krijgen en de oprichting van een jeugdcommissie in Kempenland is daar een goede aanzet toe.

 

In principe is er in het voorjaar én in het najaar een algemene ledenvergadering waarvoor alle 51 aangesloten gilden worden uitgenodigd. Voorafgaand aan deze voorjaars- en najaarsvergaderingen, zijn de agendapunten meestal al voorbesproken in de vergaderingen van de 5 districten en de standpunten bekend. In de ledenvergadering hoeft dan niet meer over elk agendapunt gediscussieerd te worden maar kunnen we op deze manier toch tot breed gedragen besluiten komen. In de afgelopen jaren wordt op de najaarsvergadering ook steeds tijd vrij gemaakt om een, voor gilden interessant, thema onder de aandacht te brengen.

 

In de jaren ‘80 groeiden en bloeiden de gilden. Ze staken zich in nieuwe uniformen en het éne uniform is nog fraaier dan het andere. De gilden die, zoals dat vroeger vaak het geval was, in een “zondag’s pak” meelopen in de optocht, behalen minder vaak optochtprijzen. Absoluut hoogtepunt is nog altijd de Kringgildedag. De organisatie van zo’n gildedag is een stevige klus voor een gilde. Minimaal 2 jaar vantevoren moeten de eerste voorbereidingen al worden getroffen en in de laatste 6 maanden zijn tientallen mensen met heel veel verschillende zaken aan de gang. Op de Kringgildedag zélf, zijn wel zo’n 150 vrijwilligers nodig om de dag goed te kunnen laten verlopen. Gelukkig kunnen we in Kring Kempenland gebruik maken van een “Draaiboek voor de organisatie van Kringgildedagen”. Dit boekwerk is een prachtig hulpmiddel bij de voorbereiding en uiteindelijke uitvoering van een onvergetelijke Kringgildedag. Ieder jaar wordt de inhoud van het draaiboek aangepast aan de actualiteit van dát moment.

 

Het gildewezen heeft uiteraard ook te maken met een samenleving die steeds individualistischer wordt. Bovendien zijn er tegenwoordig ontzettend clubs en verenigingen waar je je bij aan kunt sluiten. Het wordt moeilijker om de gildeleden te motiveren toch steeds aanwezig te zijn bij de activiteiten van het gilde. Het aantal leden daalt en op veel plekken is er sprake van vergrijzing. Het vinden van goede bestuursleden is niet eenvoudig. Vaak hebben de goede kandidaten al een functie bij een andere vereniging. Ook de plaats van de vrouw binnen het gilde wordt met regelmaat besproken. In steeds meer verenigingen is een lidmaatschap niet langer voorbehouden aan de gildebroeders. Vrouwen bekleden steeds vaker een bestuursfunctie en nemen deel aan het Koningschieten. De relatie met de Rooms Katholieke kerk is regelmatig onderwerp van gesprek. Wáár moet je de teerdag beginnen als het kerkgebouw gesloten is? Moet een nieuw gildelid nog altijd een christelijke achtergrond hebben zoals in de meeste statuten staat?

 

Maar we gaan zeker niet bij de pakken neerzitten! Een hechtere samenwerking in federatief verband heeft ertoe geleid dat we als één blok de strenge regelgeving van het geweerschieten hebben gevormd tot een aanvaardbare regeling via de “KNTS”. Onlangs werd via de Federatie ook een stichting opgericht die het gildezilver en andere attributen van “slapende” gilden gaat bewaren. In álle Kringen én in de NBFS vindt momenteel een discussie plaats over de toekomst van de gilden en met name over hun maatschappelijke positie.

 

Een van de belangrijkste uitdagingen van dit moment is hoe de gilden en schutterijen attractief blijven voor nieuwe (jeugd-) leden. Het is overduidelijk dat je als gilde middenin de samenleving moet staan. Je moet je heel regelmatig laten zien in je dorp en wijk en niet verscholen blijven in je gildegebouw. Het is daarom goed om een- of enkele sociaal-maatschappelijke activiteiten uit te voeren. De komende tijd gaan we in Kring Kempenland samen de schouders zetten onder deze uitdagingen want onze gilden verdienen een mooie toekomst. We zullen laten zien dat onze prachtige gilden niet alleen heel gezellig, maar met haar belangrijke toegevoegde waarden zelfs onmisbaar zijn voor de samenleving.