Bestuur

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Federatiebestuur

In de algemene ledenvergadering van oktober 2022 zijn de nieuwe bestuursleden van onze Federatie officieel benoemd. De wens om te vernieuwen was enkele jaren geleden door de Brabantse gilden uitgesproken. De statuten, het huishoudelijk reglement en de organisatiestructuur van de Federatie dateren immers uit de jaren dertig van de vorige eeuw en voldoen heden ten dage niet meer. Het moest anders.

Voorbereidingscommissie

De “Club van 4” is de naam van de vier bestuursleden van de NBFS die met deze opdracht aan de slag zijn gegaan. Dat waren: Henk de Hair (toen nog) voorzitter Kring Peelland; Rob Weijtmans vicevoorzitter Kring Maasland, Jan van Gelooven secretaris Kwartier van Oirschot en Roeland van Hooff, voorzitter van Kring Kempenland.

 

Uitgangspunten

De club van 4 heeft bij hun aanpak een aantal uitgangspunten gehanteerd. Zo staat het behoud en de uitbreiding van het Brabants cultuurgoed voorop. Gilden maken deel uit van het DNA van Brabant zoals het worstenbroodje en de Brabantse gemoedelijkheid. We mogen, nee moeten trots zijn op onze identiteit. We moeten onze lokale tradities koesteren en passend maken in deze tijd van globalisering. Alleen kunnen wij het Brabants gildewezen niet in stand houden, maar door het uitwisselen van ideeën kunnen wij méér, zeker omdat we een hele belangrijke bindende factor hebben, onze: BROEDERSCHAP

 

Andere structuur

De vorige NBFS was hoofdzakelijk top-down gericht. Dat paste ook prima in de tijd dat de NBFS werd opgericht in de jaren dertig van de vorige eeuw. De nieuwe NBFS zal zowel top-down al bottom-up georganiseerd worden. Tweerichtingsverkeer dus. Daarbij hebben gilden de mogelijkheid zich rechtstreeks tot de NBFS te wenden met vragen van algemene aard. Ze moeten dan zorgen dat hun Kringbestuur hiervan op de hoogte is zodat men ook daar weet wat er speelt.

We kunnen zelf het wiel wel uitvinden maar we kunnen ook gebruik maken van de expertise van andere gilden. De nieuwe NBFS kan en moet daarin -als overkoepelende organisatie- een centrale rol gaan spelen. Maar daar dient zich het eerste en belangrijkste probleem voor een ‘gemiddelde’ gildebroeder en -zuster al aan. Immers wie kent de Federatie en weet wat daar gebeurt en besloten wordt?

De nieuwe NBFS moet voor alle Brabantse gilden en Kringen een servicebureau worden dat gemakkelijk en laagdrempelig te benaderen is. Het moet transparant werken als een echte overkoepelende organisatie. Het NBFS bureau gaat bijvoorbeeld bemiddelen bij het uitwisselen van kennis en informatie. Verzorgt opleidingen: vendelen, trommen, bazuinblazen, maar ook het opleiden voor bestuursfuncties etc.

Verder komt er een ‘gegevensbank’ waaruit Kringen en gilden informatie en ervaringen kunnen putten die voor hen van belang kan zijn om beter te functioneren. Verder moet het een aanspreekpunt worden voor derden, zoals de provincie, het bisdom en de EGS. En las but not least moet de nieuwe NBFS zorgen voor meer naamsbekendheid van het gildewezen als geheel en onderdeel van het DNA van Brabant. Goede public relations dus.

 

Andere werkwijze

In het nieuwe bestuur (de Federatieraad) zitten naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bestuursleden op basis van hun kennis over een bepaalde portefeuille. De portefeuillehouders laten zich adviseren door de bestaande technische commissies. Op die manier hebben die technische commissies  invloed en indirect zeggenschap in de Federatieraad.

Naast deze uitvoerende bestuurders zijn er ook twee niet- uitvoerende bestuursleden. Namens de Algemene Vergadering nemen zij actief deel aan de vergaderingen van de Federatieraad.

De bestuursleden nemen gezamenlijke besluiten na toetsing van voorstellen. De Federatieraad legt elk jaar aan de Algemene Leden Vergadering verantwoording af over hun werkzaamheden.

 

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

Vanwege deze veranderingen moesten de statuten en het huishoudelijk reglement worden aangepast. Het concept voor de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke reglement zijn door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De akte met de nieuwe statuten is op 12 oktober 2022 gepasseerd bij de notaris.

 

 

Dagelijks bestuur:

 

Voorzitter: Ted Hegeman

Woonplaats:
Aarle-Rixtel

Gilde:
Sint Catharina Helmond

Bezigheden:
Vicevoorzitter Stichting Geloof, Hoop en Liefde (kasteel Croy). Voorzitter Harmonie De Goede Hoop Aarle-Rixtel

Hobby’s:
Trombone, Oldtimer(MG), Motor (H-D)

 

Secretaris: Annie Maas

Woonplaats:
Den Dungen

Gilde:
Sint Catharina Den Dungen

Bezigheden:
Secretaris/vicevoorzitter/schutter gilde Sint Catharina Den Dungen, secretaris sportvereniging “Naar Hartelust”, reisleider BrabantZorgReizen

Hobby’s:
Kleinkinderen, gilde, trompet, diversen

 

Penningmeester: Mark Pijnenburg

Woonplaats:
Berkel Enschot

Gilde:
Sint Antonius Sint Sebastiaan Udenhout

Bezigheden:
Penningmeester Dorpsraad Udenhout, Penningmeester Stichting Welzijn Ouderen Udenhout, Bestuurslid, Biljartvereniging het Vaartje in Dongen Vaart

Hobby’s:
Biljarten

 

Portefeuillehouders:

 

P.R. en communicatie: Dré Bemelmans

Woonplaats:
Nuenen

Gilde:
Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten

Bezigheden:
Hoofdman Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten, Vicevoorzitter Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland.

Hobby’s:
Schieten (geweer), motorrijden.

 

Mens en Organisatie: Jan Oerlemans

Woonplaats:
Best

Gilde:
St. Odulphus Best

Bezigheden:
Voorzitter/coördinator Blaasorkest DFB, Lid SAT-commissie St. Odulphus, Voorzitter SAT-Commissie Kring Kwartier van Oirschot, Lid Federatieve SAT-commissie

Hobby’s:
Tenorhoorn Seniorenkapel Best, Tuba blaasorkest DFB, Natuurgids IVN-Best.

 

VTBSS: Vacant

 

 

Schieten met Boog en Geweer: Wim Hendrickx

Woonplaats:
Gilze

Gilde:
Sint Ambrosiusgilde Gilze

Bezigheden:
Kabeltelevisiebranche, meetrobot glasvezelverbindingen en toegangs- en kastbewaking datanetwerken en waterleidingbedrijven.

Hobby’s:
Deken-schrijver Sint Ambrosiusgilde, voorzitter van Kring Baronie en Markiezaat, restauratie Citroën Traction Avant uit 1952.

 

Niet uitvoerende bestuurders:

 

Naam: Rob Weijtmans

Woonplaats:
Udenhout

Gilde:
Sint Joris Udenhout

Bezigheden:
Voorzitter kring Maasland, Dekenschrijver Gilde Sint Joris, bestuurslid KCS Maasland, Penningmeester Bond Udenhout en Omstreken, Penningmeester Genootschap van Udenhoutse Broeders.

Hobby’s:
Het gilde, geschiedenis.

 

Naam: Roeland van Hooff

Woonplaats:
Steensel

Gilde:
Gilde St. Lucia Steensel

Bezigheden:
Tamboer St. Lucia Steensel, voorzitter Kring Kempenland, voorzitter Wildbeheereenheid Z.O. Kempen, secretaris Jagersvereniging Steensel, voorzitter Stichting 4 – 5 mei herdenking Eersel, Projectleider bij Kunstroute Het Groene Lint, projectleider/verbinder project ‘Hart van Haghorst’

Hobby’s:
(klein-)kinderen, de Guld, jagen, skiën, wandelen, fietsen.

Het Federatiebestuur komt op regelmatige basis jaarlijks bijeen.